Sköldlöss

Skadebild
Växtens blad blir glansiga och klibbiga av djurens sockerhaltiga exkrementer s.k. honungsdagg. Även fönster och fönsterbräda eller annat underlag blir klibbigt. På stammar, grenar, blad och bladskaft ser man gulbruna, lätt upphöjda fläckar. Det är lössens sköldar. Ofta sitter de längs huvudnerven på bladens undersida. I honungsdaggen kan en svamp börja växa om det är gynnsamma förhållanden. Sotdaggssvampen lägger sig som en svart hinna över bladen och hindrar solljuset från att nå plantan. Detta får till följd att plantan hämmas i tillväxten.

Biologi
Sköldlusens sköld är ca 2-5 mm beroende på art. Hanarna rör sig fritt under hela sin livstid. Honorna lägger sina ägg under skölden eller inspunna i vaxtrådar och kan lägga upp till 3000 ägg. Dessa ägg behöver inte vara befruktade utan jungfrufödsel är vanlig. Larverna är mycket rörliga tills de hittar en lämplig plats att suga sig fast på. Oftast hinner sköldlusen med flera generationer per år.

Bekämpning
Att bekämpa sköldlöss är svårt. Lössen sitter väl skyddade under sköldarna.
Isolera den angripna växten från andra växter. Skär bort hårt angripna växtdelar. Bekämpa mekaniskt genom att plocka bort alla synliga sköldlöss med pincett.

Man kan också torka bort sköldlössen med en svamp eller trasa som doppats i såplösning (0,5 dl såpa till 1 liter vatten). Spruta därefter hela växten noggrant med såpspritlösning (se recept längre ner). Lösningen kan ge skador på vissa växter. Prova på ett blad som sitter långt ner på växten och avvakta några dagar för att se hur växten reagerar. Upprepa besprutningen 5-6 gånger med 7-10 dagars mellanrum.
Ett annat alternativ är att pensla en starkare lösning på sköldlössen.
Torka av fönster och väggytor där växten stått.
Sköldlöss kan bekämpas biologiskt med rovskalbaggen Cryptolaemus montrouzieri .

Såpspritlösning
En lösning lämplig för besprutning av växter får du genom att blanda 0.2 dl såpa och 0.1 dl T-röd i 1 l vatten.

Ska du pensla sköldlöss eller ullöss kan du använda en starkare lösning, t ex 2 delar vatten, 2 delar såpa och 3 delar T-röd.
Som ett sista alternativ kan Provado insektspinnar användas. Pinnarna sticks ner i jorden och börjar då avge ett gift som tas upp i växtens cellsaft. När sköldlössen suger cellsaft från växten får de giftet i sig och dör.
Om angreppet har pågått ett tid och växten har drabbats av sotdaggssvamp måste man efter avslutat angrepp tvätta bladen rena så att plantan åter kan ta till sig maximalt med ljus.